சனி, மார்ச் 29, 2014

அம்பாந தோட்டை தபால்  மூல முடிவு 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி - 7527 வாக்குகள்
 
ஐக்கிய தேசிய கட்சி - 1761 வாக்குகள்
 
மக்கள் விடுதலை முன்னணி - 1440 வாக்குகள்