ஞாயிறு, ஜூலை 16, 2017

சட்டவிரோத குடியேற்றத்துக்கு எதிரான போராட்டம் – நேரலை சட்டவிரோத குடியேற்றங்களுக்கும், காடழிப்புக்கும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து இன்று முல்லைத்தீவில் கண்டன ஊர்வலம் நடத்தப்படுகின்றது


சட்டவிரோத குடியேற்றங்களுக்கும், காடழிப்புக்கும் எதிர்ப்புத் தெ
ரிவித்து இன்று முல்லைத்தீவில் கண்டன ஊர்வலம் நடத்தப்படுகின்றது
சட்டவிரோத குடியேற்றங்களுக்கும், காடழிப்புக்கும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து இன்று முல்லைத்தீவில் கண்டன ஊர்வலம் நடத்தப்படுகின்றது