ஞாயிறு, செப்டம்பர் 17, 2017

ஆட்ட நிர்ணய சதி - இலங்கை அணி வீரருக்கு 2 ஆண்டுகள் விளையாடத் தடை

இலங்கை கிரிக்கெட் அணி வீரர் சாமர சில்வாவுக்கு 2 வருடங்களுக்கு சகல கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடுவதற்பும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. போட்டி ஆட்ட நிர்ணய சதி குற்றச்சாட்டு தொடர்பான விசாரணை காரணமாகவே அவருக்கு இந்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கை கிரிக்கெட் அணி வீரர் சாமர சில்வாவுக்கு 2 வருடங்களுக்கு சகல கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடுவதற்பும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. போட்டி ஆட்ட நிர்ணய சதி குற்றச்சாட்டு தொடர்பான விசாரணை காரணமாகவே அவருக்கு இந்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.