www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.sandrabalan.ml www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

ஞாயிறு, ஜூலை 15, 2018

உலகக்கிண்ணம் விருதுகள்
சிறந்த வீரர் லூக்கா மோட்ரிச் க்ரோஷியா தங்கப்பந்து 
சிறந்த பந்துக்காப்பாளர் தீபாவு கொடுயா பெல்சியம்
அதிக கோல் அடித்தவர் ஹரி கான் இங்கிலாந்து தங்கக்ககாலணி
சிறந்த இளம்வயது வீரர் கிளியான் பப்பே பிரான்ஸ்

சிறந்த வீரர் விருது தெரிவில்
1.மோட்ரிச்குரோஷியா  2.ஹசார்ட் பெல்சியம்  3.கிரீஷ்மான் பிரான்ஸ்