தமிழீழக் கிண்ணம் வெற்றியாளர் யங் ஸ்டார் லீஸ் சுவிஸ் நேற்று சுவிஸ் விண்டத்தூரில் நடை பெற்ற 17 வது உலகு தழுவிய தமிழீழக்கிண்ணம் சுற்றுப்போட்டியில் சுவிஸ் , பிரான்ஸ் ,கனடா , நோர்வே , ஹாலந்து , டென்மார்க்,பிரித்தானியா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து 16 கழகங்கள் பங்கு பற்றி இருந்தன மின்னொளியில் நடைபெற்ற இறுதியாடடத்தில் சுவிஸ் றோயல் அணியை யங் ஸ்டார் கழகம் 4.0 என்ற ரீதியில் வீழ்த்தி (2018,2017,2012,2008)தொடர்ந்து இரண்டாவது தடவையாகவும் இந்த கிண்ணத்தை நான்காவது தடவையா கவும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது 70

ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 12, 2018

தமிழீழக் கிண்ணம் வெற்றியாளர்  யங் ஸ்டார் லீஸ்  சுவிஸ்
நேற்று சுவிஸ்  விண்டத்தூரில் நடை பெற்ற 17 வது உலகு தழுவிய  தமிழீழக்கிண்ணம் சுற்றுப்போட்டியில்  சுவிஸ் , பிரான்ஸ் ,கனடா , நோர்வே , ஹாலந்து , டென்மார்க்,பிரித்தானியா  ஆகிய நாடுகளில் இருந்து 16  கழகங்கள் பங்கு பற்றி இருந்தன மின்னொளியில் நடைபெற்ற இறுதியாடடத்தில் சுவிஸ்  றோயல் அணியை  யங் ஸ்டார் கழகம் 4.0 என்ற ரீதியில் வீழ்த்தி  (2018,2017,2012,2008)தொடர்ந்து இரண்டாவது தடவையாகவும்  இந்த  கிண்ணத்தை நான்காவது தடவையா

கவும்  வென்று சாதனை படைத்துள்ளது