03.04.2019 - புங்குடுதீவு மடத்துவெளி வயலூர் முருகன் தேர்த்திருவிழா www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 28, 2018

Asian Games

Rank Participating Country Gold Silver Bronze Total
1 China 88 62 43 193
2 Japan 43 37 57 137
3 South Korea 31 37 44 112
4 Indonesia 23 17 28 68
5 Iran 17 15 15 47
6 Chinese-Taipei 13 13 19 45
7 DPR Korea 12 6 7 25
8 Thailand 9 10 33 52
9 India 8 16 21 45
10 Kazakhstan 7 8 29 44
11 Uzbekistan 6 13 12 31
12 Bahrain 6 3 3 12
13 Malaysia 4 8 6 18
14 Hong-kong 3 11 15 29
15 United Arab Emirates 3 6 3 12
16 Singapore 3 4 10 17
17 Qatar 3 3 1 7
18 Mongolia 3 2 5 10
19 Philippines 3 0 12 15
20 Vietnam 2 11 13 26
21 Kyrgyzstan 2 5 9 16
22 Jordan 2 1 8 11
23 Cambodia 2 0 1 3
24 Macau 1 2 1 4
25 Lebanon 1 1 2 4
26 Iraq 1 1 0 2
27 Unified Korea 1 0 2 3
28 Laos 0 2 2 4
29 Saudi Arabia 0 2 1 3
30 Turkmenistan 0 1 2 3
31 Tajikistan 0 1 0 1
32 Pakistan 0 0 3 3
33 Myanmar 0 0 2 2
34 Afghanistan 0 0 1 1
35 Syria 0 0 1 1