வெள்ளி, அக்டோபர் 26, 2018

தனியே கூட்டமைப்பு 16  ஈ பி டி பி 1 இவை அரசுக்கு அதாவது மகிந்த பிரதமராக  ஆதரவு கொடுக்காவிடில் எதிராணியாகவே பார்க்கப்படும் அப்படியானால்  மொத்தம் 127 எதிரணியில் அதாவது ரணில் பக்கமாக