வெள்ளி, அக்டோபர் 26, 2018

இலங்கை அரசியலில் அதிரடி மாற்றம் மகிந்த பிரதமராக  சற்று முன்னர் ஜனாதிபதி  செயலகத்தில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துள்ளார்