வெள்ளி, ஜூன் 21, 2019

22  ஜூன்  சனியன்று  சுவிஸ்  பெர்னில்  மின்சாரத்தில் ஓடும் கார்  பந்தயம்  முதன்முதலாக  நடைபெறவுள்ளது  பெர்னில் பாரெங்கராபென்  Barengraben முரிஸ்டாடிலின் முரிஸ்டாடிலின்   laubeggstr  லாபெக்க்ஸ்ட்ராஸ்ஸ்    சுற்று பாதையில்   இந்த பந்தய ஓடட்டும் இடம்பெறும்