ஞாயிறு, ஜூன் 09, 2019

பும்ரா வும் குமாரும் மாறி   மாறி வீசிய  ஓவர்களில்    சுருண்டது அவுஸ்திரேலியா இந்த ஆடடம் கிடடதடட  ஒரு  இறுதியாடடம்  போனற  ஒன்றாகும்  இந்திய  36ஓட்ட்ங்களால்  வெற்றி  பெற்றுள்ளது