வியாழன், அக்டோபர் 17, 2013

அகதி அந்தஸ்து நிராகரிக்கப்பட்ட இலங்கை குடும்பம் மீண்டும் சுவிட்ஸர்லாந்து திரும்பினர்
அகதி அந்தஸ்து நிராகரிக்கப்பட்ட இலங்கை குடும்பம் ஒன்றுக்கு மீண்டும் சுவிட்ஸர்லாந்து வருவதற்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.