4 டிச., 2018

புங்குடுதீவு மடத்துவெளி  புங்கடி  இல் இருந்து  மடத்துவெளி  சனசமூக நிலைய பக்கம்  நோக்கிய பிரதான வீதியில் ஒரு பகுதி  மின்விளக்கு பொருத்தும்  பரீட்சார்த்தம் வெற்
றி  

விளம்பரம்