11 ஏப்., 2021

பிலிப் கடைசி வரை 'மன்னர்' என அழைக்கப்பாடாதது ஏன்?

www.pungudutivuswiss.com
இங்கிலாந்து ராணி எலிசபெத்தின் மனம் கவர்ந்த காதல் கணவராக இளவரசர் பிலிப் திகழ்ந்தபோதிலும், கடைசி வரை 'மன்னர்'

விளம்பரம்