விளம்பரம்

ad

தவப்புதல்வர்கள்தவப்புதல்வர்கள் 

பெரிய வாணர் (அரசியல் சமூக சேவை )

சின்ன வாணர் /அரசியல் .சமூக சேவை)

பசுபதிபிள்ளை விதானையார் (சமூக சேவை கல்வி ஆன்மிகம் ௯

மு.தளையசிங்கம் (ஆன்மிகம் சமூக சேவை இலக்கியம் எழுத்தாளர் )

க.திருநாவுக்கரசு (அரசியல் சமூகசேவை ஆன்மிகம் )

எஸ்.கே.மகேந்திரன் (அரசியல் ஆன்மிகம் எழுத்தாளர் இளைஞர் எழுச்சி )

சு.வில்வரத்தினம் /கபிதை சமூக சேவை ஆன்மிகம்  எழுத்தாளர்)

க.ஐயாத்துரை (ஆன்மிகம் சமூக சேவை அரசியல்)ad