19 ஜூலை, 2020

சுவிஸ் கேணல் சங்கர்  ஞாபகார்த்ட்ர்ஹக்கிண்ணத்தை வென்ற லீஸ் இளநட்ஷத்திர விளையாட்டுக்கழகம் 
ஒன்று  பெர்ன் வாங்தோர்  மைதானத்தில் கேர்ணல்  ஞாபகார்த்த  உதைபந்தாடடம்  ,கிரிக்கட் போட்டிகள்  மிகவும் சிறப்பாக  நடைபெற்றுள்ளது  உதைபந்தாடடைபோட்டியில்  லீஸ்  இளநட்ஷத்திர விளையாட்டுக்கழகம் 
ஆடடநாயகன்  அக்கினி யங்ஸ்டார் , சிறந்த பந்துக்காப்பாளர்  ஜான்  யங்ஸ்டார் சிறந்த வீரர் நிலு  ராயல் 

விளம்பரம்