விளம்பரம்

ad

26 டிச., 2009

கிராமங்கள்

ஊரதீவு மடத்துவெளி வரதீவு வல்லன் மாவுதிடல் வீராமலை கிழக்கூர் குறிச்சிகாடு கண்ணகிபுரம் கோட்டைக்காடு ஆலடி சந்தையடி பெருங்காடு சங்கத்தாகேணி நடுவுதுருத்தி குறிகட்டுவான் சின்ன இறுபிட்டி இறுபிட்டி கழுதைபிட்டி கேரதீவு நுணுக்கல்