விளம்பரம்

ad

5 ஆக., 2022

விடுதலை இல்லையேல் போராட்டம் வெடிக்கும்!

www.pungudutivuswiss.com
ஜோசப் ஸ்டாலின் உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் அரசாங்கம் பாரிய விளைவினை சந்திக்கும் என்பதை