சனி, மார்ச் 29, 2014

தென்மாகாணம் முடிவுகள் 

ஐ சு கூட்டமைப்பு  1 46 226
ஐ தே  கட்சி       65 737
ம வி முன்னணி 28398
ஜனநாயக முன்னணி 9701

-------------------------------------------

கம்பஹா  மாவட்டம் தபால் மூல முடிவு
ஐ ம சு கூட்டமைப்பு 15816
 ஐ தே கட்சி 3721