வியாழன், மே 23, 2019

குஜராத்  ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில்  முழுத்தொகுதிகளையும்   வென்றுள்ளது பா ஜ   கட்சி