23 மே, 2019

ஆந்திரா சடடசபை தேர்தல் 175
வை எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் 143
காங்கிரஸ் 31
ஒடிசா சடடசபை தேர்தல்
பிஜூபட் நாயக் கட்சி 101
பா ஜ 31
காங்கிரஸ் 12