20 ஏப்., 2020

யாழ்நகர்  எங்கும் மக்கள்  வெள்ளம் - எல்லாக்கடைகளிலும் வரிசையில் காத்து நின்று  கொள்வனவு - இராணுவம் காவல்துறை தீவிர  கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளது .