28 டிச., 2009

வட்டாரங்கள் - கிராமங்கள்

வட்டாரஇலக்கமஉள்ளடங்கும் 1----சந்தையடி, பெருங்காடு வடக்கு, கரந்தாளி 2----முருக்கடி ,சந்தையடி ,பெருங்காடு கிழக்கு 3----பெருங்காடு ,குறிகட்டுவான் ,நுணுக்கால் ,நடுவுதுருதி 4----சின்ன இருபிட்டி ,தம்பர் கடையடி, புளியடி, மாநாவெள்ளை 5----இருபிட்டி கிழக்கு, தனிப்பனை 6----இருபிட்டி வடக்கு, இருபிட்டி மேற்ற்க்கு வடக்கு ,கழுதபிட்டிபுளியடி ,கேரதீவு மேற்கு 7----ஊரதீவு, வரதீவு, கேரதீவு கிழக்கு, மடத்துவெளி (பிரதான வீதிக்மேற்கே ) ,பள்ளக்காடு 8----மடத்துவெளி, நாகதம்பிரான் கோவிலடி 9----வல்லன் ,மாவுதிடல் 10----வீராமலை, ,கோட்டைக்காடு பொன்னாந்தோட்டம்தட்டையன்புலம் 11----ஆலடி, போக்கதை ,முற்றவெளி ,தல்லமி 12----கிழக்கூர் ,குறிச்சிகாடு, தல்லையபற்று

கருத்துகள் இல்லை: