2 ஜூலை, 2019

    அமெரிக்க  பிரசையாக இருக்கும் போது  கோத்தபாயவுக்கு எதிராகதாக்கல்  செய்த வழக்குகளுக்கு  அமெரிக்க சடடப்படி விசாரனைப்படுத்தப்படவேண்டும்