27 ஜன., 2020

உயிராயுதம் -மக்களை  கொல்லக்கூடிய எளிதில் கட்டுப்படுத்த முடியாத விரைவில் பரவக்கூடிய  வைரஸ்களை ஆராய்ச்சி  மூலம்  கண்டுபிடிக்கும் சீனாவின் செயலில் இருந்தே கோரோன் பரவியதா ?