26 ஏப்., 2020

ஐரோப்பிய  நாடுகளுக்கிடையிலான   எல்லைகளை  எப்போது  திறக்கலாம்  என்பது பற்றி  ஐரோப்பிய யூனியன் மற்றும் செங்கண் நாடுகள்  வீடியோ கொன்பாரன்ஸ்  மூலம்  பேசவுள்ளன இதனை  சுவிஸ் நாடு  ஒழுங்கு பண்ணி உள்ளது   இந்தியாவில் இருந்தும்  91சுவிஸ்  பிரசைக்ள மற்றும்  122இங்கே  வாழ்கின்றவர்கள் என     விமானம் மூலம்  அழைத்து வரப்படுள்ளனர்