26 ஜூன், 2016

இனி சீனியின் அளவு காட்டப்படவேண்டும்

எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து எல்லா வகையான மென்பானங்களிலும் உள்ள சீனியின் அளவு வர்ணக்குறியீட்டில் காட்டப்பட வேண்டும்
என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சுகாதார அமைச்சு இந்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளது