1 மே, 2020

26 ஆம் திகதி முதல் சுவிஸில்  தொற்றுக்கள் எண்ணிக்கை இப்படி  உள்ளது 
26 முதல் இன்று 1 மே வரை    81  ,165 ,113 , 106, 125 , 73