21 மே, 2020

ஐ பி சி சிங்கள ஊடகத்தில்  விடுதலை ஆதரவாளருக்கு எதிராக வந்த செய்தியை அடுத்து( உலக)  புலிகளின் கிளைகள்   அதனை தடை செய்த  செய்தி  இப்போது தூக்கப்பட்டுவிட்டது