13 மே, 2020

www.pungudutivuswiss.com 
போராடத்தைக் கொச்சைப்படுத்த சுமந்திரனுக்கு அதிகாரம் இல்லை     கே வி தவராசா தம்நாணம் உள்ள தமிழன் ஒருபோதும் யாருக்கும் சோரம் போகமாட்டான்