26 மே, 2016

சுவிசில் மூன்று மாடி வீட்டை 7மீட்டர் நகர்த்தி வைத்த தொழில் நுட்பம்

சுவிஸ் தூண் நகரில் வீதிக்கு மிக அண்மையில் இருந்த வீட்டை 7 மீட்டர்தூரத்துக்கு நகர்த்தியுள்ளனர் வீட்டுக்கு எதுவித பாதிப்பும் ஏற்படாமல் .இதற்கானசெலவு ஏழு லட்சம் (700000.00 CHF)  சுவிஸ் பிராங்குகள் நன்றி பத்மநாதன் அண்ணா