3 ஜூலை, 2019

நியூசீலாந்து 11  இங்கிலாந்து 10 பாகிஸ்தான் 9  ஸ்ரீலங்கா 8  யார்  உள்ளே யார்  வெளியே
எல்லா நாடுகளுக்கு  ஒரு  போட்டி மீதமுள்ள  நிலை இப்போது  இனிவரும் போட்டியில் பாகிஸ்தான்  பங்களாதேஷை  வேனல்  பட்ஷத்தில் இங்கிலாந்து நியோசீலாந்திடம் தோற்றால் இங்கிலாந்து வெளியே  பாகிஸ்தான் உள்ளே.  பாகிஸ்தான் வெல்லும் பட்ஷத்தில் நியூசீலாந்து  இங்கிலாந்திடம் தோற்றால் பாகிஸ்தான்  உள்ளே  சமபுள்ளிகள்  ஆனால்  தமக்குள்ளே  நடந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான்  வெற்றி பெற்றுள்ளதால்  இது  சாத்தியம் இலங்கை இந்தியாவை  வென்றால் அதேசமயம் இங்கிலாந்தும்  தோற்று பாகிஸ்தானும் தோற்றால் இலங்கையும் இங்கிலாந்தும் சமபுள்ளி  ஆனால்  இங்கிலாந்து இலங்கையை வென் றுள்ளதால் இனி இலங்கை  வர முடியாத நிலை