5 மே, 2020

www.pungudutivuswiss.com

ஜெர்மனி தனது நாட்டு எல்லைகளை   தொடர்ந்து மூடியே  வைத்திருக்க  உள்ளது . சுவிஸ் ,ஆஸ்திரியா , பிரான்ஸ், பெல்சியம், லக்சம்பேர்க், ஹொலாந்து ,டென்மார்க் ,போலந்து , செக் ஆகிய நாடுகளுடன் ஜெர்மனி எல்லைகளை கொண்டிருக்கிறது