ஞாயிறு, நவம்பர் 11, 2012


பரிதியின் அகால மரணத்திற்காக பெரிதும் வருந்துகிறேன்
பரிதியின் அகால மரணத்திற்காக பெரிதும் வருந்துகிறேன்