6 ஆக., 2018

சம்மந்தரின் எதிர்கட்சி பதவியை பறிக்க எந்த கொம்பனாலும் முடியாது…