26 ஏப்., 2019

பள்ளிவாசலில் 47 வாள்கள் மீட்பு!

கொழும்பு கொம்பனிவீதி பள்ளியவீதிய பிரதேசத்திலுள்ள 47 வாள்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன