26 ஏப்., 2019

உறவுகளே என்றும்  உங்களோடு  தேசிய அடையாள அடடை   இருக்கட்டும்
சந்தேகமான  ஆவணங்கள்,  ஊர் வரைபடங்கள் ,கணனி ஆவணங்கள்நிழல்படங்கள்  .மென்பொருள் பாகங்கள் . பென்  ட்ரைவர்    போன்றவற்றை  வைத்திருக்க வேண்டாம்