29 ஏப்., 2020

இந்தியா -பொறியிலாளர்கள், பட்டதாரிகள் வேலை  இல்லா நிலை
இலங்கை - இங்கும் கல்வித்தரம் குறைந்துள்ளதா  க பொ த -சா த முடிவுகள் காட்டுவது அதனையா