16 ஏப்., 2020

சுவிட்சர்லாண்ட்    இன்றைய  ஊடக மாநாட்டில் அறிவிக்கபபடட  முடிவுகள்
கொரோனா வசரகால  விதிகள் தளர்தல்  படிமுறையாக  நகர்த்தப்படும்
முதல் கட்டிடமாக  ஏப்ரில்  27  முதல்  முடியலங்காரம் கட்டிடம் தொடடக்கலை பல் மருத்துவம்  பிசியோதெரபி ஆகிய துறைகள் மீண்டும் திறக்கப்படும்  அடுத்த  படிமுறை  மே 11  முதல்  நடைமுறைக்கு வரும்  அணைத்து   வர்த்தக நிறுவனங்களும்  திறக்க கூடிய   சூழல் உருவாகும்