6 ஜூலை, 2016

புங்குடுதீவு உலக மையத்துக்கு கனடா ப மா சங்க மறுப்பு மடல்

உலக மையத்துடன் முன்னாள்ணபழைய மா ணவர் சங்க தலைவர்  ராசகுமார்  தில்லைநாதன்  பேசி  செய்வதாக  இருந்த  திட்டங்களை  தம்மால் செய்ய முடியாதென அறிவித்துள்ளது அந்த கடிதத்தின் ஒரு பகுதி