28 ஏப்., 2020

நாடாளுமன்றத்தை  திரும்பக் கூட் டினால்  முழு ஒத்துழைப்பு  சம்பளம்  வேண்டாம்  அரசை கலைக்க மாட்டொம்  எதிர்க்கட்சிகள் கூடடா க   வே ண்டுகோள்