28 ஏப்., 2020

இலங்கை முழுவதும் 10346 மாணவர்கள்  9  பாடங்களிலும்  A   தர  சித்தியை பெற்றுள்ளனர்