28 ஏப்., 2020

பரீட்ச்சைக்கு  தொற்றியிருந்த இந்துவின் 250 மாணவர்களும் வேம்படியின் 251 மாணவிகளும் உயர்தரத்துக்கு  தகுதி காணும் சித்தி  பெற்றுள்ளனர்