6 ஏப்., 2020

ஜெர்மனி  மிகவும் சிறப்பாக செயல்படுகிறது தொற்றுக்குள்ளானோர் தொகை 98765  ஆனாலும் இறந்தோர் தொகை 1524 .அட்புதமாக கட்டுப்பாடில்  வைத்துள்ள நாடு ஜேர்மனி