6 ஏப்., 2020

சுவிஸ் பேர்ண்   நகரை அண்டியுள்ள  கெல்லன்ப்ரரோக் காம் என்றழைக்கப்படும் பழமை வாய்ந்த ஹெர்ன்ஸ்வாண்டன் (Herrnschwanden )  அகதிகளி ன் முகாமில் ஒரு  கணவன் மனைவிக்கு  தொ ற்று இருந்தமையால்   அந்த  முகாம்  த னிமைப்படுத்தப்பட் டுள்ளது  55  பேர்  அங்கு  வாழ்ந்து வருகின்றனர்