6 ஏப்., 2020

கொரோனா  
  உலகம்  .தொற்றுக்கள் 12 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து  380 இ றப்புக்கள் 70 590 தொற்றுக்கள் / அமெரிக்கா  3 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 971  .இறப்புக்கள் 9654