6 ஏப்., 2020

சுவிஸ்   சூரிச் மாநிலத்தில்மக்கள்  அவசரகால விதிகளை  கடைபிடிக்கவில்லை  இதனால்  உச்ச தொற்றுக்குள்ளான மாநிலங்களில்  சூரிச்சும் இடம்பிடித்துள்ளது