23 ஏப்., 2020

சுவிஸில்    இன்றைய தொற்றுக்களின்  எண்ணிக்கை 139
ஞாயிறு 199 திங்கள்195 செவ்வாய்  169