12 டிச., 2015

இன்று சுஸ்மா சுவராஜ் அவர்கள் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து  பாக்கிஸ்தான்  செய்த அத்துமீறல்.