12 ஜூலை, 2015

விம்பிள்டன் சுற்றில் ட்ஜோகொவிச் வெற்றி

விம்பிள்டன் ஆடவர்  கிண்ணத்தினை ட்ஜோகொவிச் பெடரரை எதிர்த்தாடி  7-6,5-7,6-4,6-4 என்ற ரீதியில் வென்றுள்ளார் .கடந்த வருபாமும் க்ஜோகொவிச் பெடரரை இறுதி ஆட்ட்த் தில் வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது