9 செப்., 2012


மட்டக்களப்பு மாவட்ட முடிவுகள் உத்தியோக பூர்வமானவை தற்பொழுதுவெளியிடப்பட்டுள்ளது
வாக்கெண்ணும் நிலையம் 12 (செங்கலடி / ஏறாவூர்)
TNA: 3,527
PA: 1,730
SLMC: 1,305
UNP: 08
Ind Grp 08 (PMGG): 02
வாக்கெண்ணும் நிலையம் 34 – பட்டிருப்பு
TNA: 3,740
PA: 1,717
UNP: 88
SLMC: 40
வாக்கெண்ணும் நிலையம் – 38 (மட்டக்களப்பு)
TNA: 3,832
PA: 929
UNP: 18
SLMC: 12
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் 1ஆவது -  2ஆவது வாக்கெண்ணும் நிலையங்களில் இருந்து கிடைத்த தேர்தல்முடிவுகள் -
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் 2ஆவது வாக்கெண்ணும் நிலையத்திலிருந்து கிடைத்த தேர்தல் முடிவுகள்
தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு- 727
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி- 340
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்- 139
ஐக்கிய தேசிய கட்சி- 14
சுயேட்சைக் குழு 8- 70
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் 1ஆவது வாக்கெண்ணும் நிலையத்திலிருந்து கிடைத்த தேர்தல் முடிவுகள்
தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு- 935
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி- 305
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்- 74
ஐக்கிய தேசிய கட்சி- 16
சுயேட்சைக் குழு 8- 11